Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

6507 04f9 500
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
Mogłabym teraz umrzeć z nim w tym łóżku, w jego ramionach nawet bym się nie zorientowała, że nie żyję.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
9721 4b74 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaszarakoszula szarakoszula
Dopiero dzisiaj stawiam pierwsze kroki tam, gdzie powinienem był je stawiać przed dziesięciu laty. Ale jestem szczęśliwy, że nie czekałem kolejnych dwudziestu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
2541 485e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskraweksiebie skraweksiebie
2938 5442 500
Reposted fromverronique verronique viatake-care take-care
2079 e9bb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
0055 33e6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatake-care take-care
1673 92e4 500
Reposted from0 0 viatake-care take-care
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viatake-care take-care
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatake-care take-care
4696 06ed
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl