Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

9421 9e3f
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
8146 2286
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
4451 81f7
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viamauak mauak
3289 4b57 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamauak mauak
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory via48hrs 48hrs
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via48hrs 48hrs
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal via48hrs 48hrs
Tylko ktoś, kto dużo płakał, może docenić życie w całym jego pięknie i głośno się śmiać.
— Oriana Fallaci "List do nienarodzonego dziecka"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via48hrs 48hrs

July 29 2017

Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
2780 07ed 500
Jak każdy.
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Naucz się panować nad twarzą -  powtarzała sobie - a będziesz mogła kłamać.
— George R.R. Martin
Reposted fromdreamurder dreamurder viabladeloki bladeloki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl