Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle via2708 2708

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika via2708 2708
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamauak mauak

July 06 2017

Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow vialeniwieec leniwieec
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver vialeniwieec leniwieec
8719 b97c

greetingsfrompoland:

Kociak and Fiat 

7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacappaque cappaque
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife vialeniwieec leniwieec
9004 9cc7
8298 294b
Reposted fromunco unco viamauak mauak
9666 6693
Reposted fromagridoce agridoce viajointskurwysyn jointskurwysyn
6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

3733 627e
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl