Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse via2708 2708
2181 4663 500
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaalensztajn alensztajn
6535 eeaa 500

fumae:

the people around her seem to be so distraught by her beauty, and to me that’s what makes this picture even more breathtaking

KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viazimnydzienn zimnydzienn
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaszarakoszula szarakoszula
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
2201 99ce
Reposted frompeluda peluda viajointskurwysyn jointskurwysyn
7304 2557
8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viasilence89 silence89
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89

June 23 2017

4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl