Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

4710 5159
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapuszkamileny puszkamileny
6984 4cd8
4592 8aaf
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife via2708 2708
Kobieta, która nie ma swoich ulubionych perfum, jest jak kobieta bez przyszłości.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna via2708 2708
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viaszarakoszula szarakoszula
9316 319e
8722 c856 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
8002 5431
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabrzask brzask
6301 0ec8
Reposted fromdusix dusix viabrzask brzask
I grew up amongst forest-land and feel a sort of affinity with...
Reposted fromcuty cuty viabrzask brzask
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viapuszkamileny puszkamileny
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie via2708 2708
Pedro Rangel, Porto
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl