Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viascorpix scorpix
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viarapingyourmind rapingyourmind
8018 a605
Reposted fromseaweed seaweed via2708 2708
4777 f514 500
"Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Życie jest za krótkie na to, aby całować niewłaściwych ludzi.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
O miłość się nie żebrze. Jeśli ktoś żebrze o miłość, to znaczy, że jej nie ma. A jeśli jej nie ma, to żadne błagania ani prośby nie powołają jej do życia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

June 21 2018

1836 dca1 500
Reposted fromvivre1 vivre1 viasleepingsickness sleepingsickness
Reposted fromshakeme shakeme viasilence89 silence89
3323 13c8
Reposted fromels els via2708 2708
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli via2708 2708
9115 efba
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viajointskurwysyn jointskurwysyn
2304 6002
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
Moraine Lake//Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viascorpix scorpix
7865 7f41 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
5794 5386 500
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl