Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

5753 bd37 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek

July 19 2018

4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viaumie-ranko umie-ranko
2971 3d42 500
Reposted fromoll oll viaumie-ranko umie-ranko
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. 
— Jacek Piekara/bardzo nie po mojej
Reposted fromhardbitch hardbitch via48hrs 48hrs
8852 391d 500
Reposted fromZircon Zircon viadreamadream dreamadream
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "
— Camille Saroyan
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaalensztajn alensztajn
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalensztajn alensztajn
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz via48hrs 48hrs
5908 cb23
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viamymindneversleeps mymindneversleeps

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viamymindneversleeps mymindneversleeps
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig via48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl