Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viaune-raconteuse une-raconteuse
8702 be02
Reposted fromsoftboi softboi viaune-raconteuse une-raconteuse
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazimnydzienn zimnydzienn
4877 6606
Reposted frommrcake47 mrcake47 viazimnydzienn zimnydzienn
2679 7fc9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazimnydzienn zimnydzienn
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viazimnydzienn zimnydzienn
4839 0eec
Reposted fromjohankam johankam viazimnydzienn zimnydzienn
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viazimnydzienn zimnydzienn
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazimnydzienn zimnydzienn
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalinowowa malinowowa
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
Reposted fromesste esste viamalinowowa malinowowa
chciałabym wierzyć, że nie zmarnowałam tego czasu.
Reposted fromdygoty dygoty viamalinowowa malinowowa
1567 8e96
7604 9534 500

Hundertwasser House, Vienna 🇦🇹

Reposted fromyikes yikes viaune-raconteuse une-raconteuse
2640 d6f6 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl